Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là?

Câu hỏi:

Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là?

A. Là những từ dành riêng.

B. Cho một mục đích sử dụng nhất định.

C. Cho những mục đích sử dụng nhất định.

D. A và B.

Đáp án đúng D.

Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, cho những mục đích sử dụng nhất định, ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định, mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khóa nhất định.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

Ngôn ngữ lập trình (programming language) là dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa theo một hệ thống các quy tắc riêng, sao cho qua đó người lập trình có thể mô tả các chương trình làm việc dành cho thiết bị điện tử mà cả con người và các thiết bị đó đều hiểu được.

– Từ khóa là những từ dành riêng, không được dùng cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định, mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khóa nhất định.

Ví dụ trong NNLT Pascal: Program, Uses, Begin, Writeln…là những từ khóa.

– Tên dùng để nhận biết và phân biệt các đại lượng và đối tượng trong chương trình, tên do người lập trình đặt theo các qui tắc của ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch.

+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau

+ Tên không được trùng với các từ khóa

+ Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Ví dụ: Stamgiac, ban_kinh,…

+ Quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal: Không bắt đầu bằng chữ số; = Không chứa dấu cách.

Chương trình có thể có nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh gồm các cụm từ khác nhau được tạo từ các chữ cái. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường gồm 2 thành phần cơ bản: bảng chữ cái và các quy tắc viết lệnh

– Bảng chữ cái

+ Mọi ngôn ngữ lập trình đều có bảng chữ cái riêng

+ Các câu lệnh chỉ được viết từ các chữ cái trong bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình.

+ Bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình thường gồm: Các chữ cái tiếng Anh (Chữ hoa, chữ thường); các chữ số (0, 1, 2, 3, …); các kí tự khác (Dấu phép toán, các kí hiệu).

– Các quy tắc:

+ Mỗi câu lệnh trong chương trình đều có quy tắc quy định cách viết các từ và thứ tự của chúng.

+ Mỗi câu lệnh đều có một ý nghĩa nhất định xác định thao tác mà máy tính cần thực hiện và kết quả đạt được.

Cấu trúc chung của chương trình, gồm 2 phần:

– Phần khai báo:

+ Khai báo tên chương trình

+ Khai báo các thư viện.

– Phần thân: Chứa các câu lệnh để máy tính cần thực hiện, đây là phần bắt buộc phải có.

– Phần khai báo: Gồm 2 câu lệnh là khai báo tên chương trình là CT_Dau_Tien và khai báo thư viện Ctr.

– Phần thân: Dùng từ khóa begin và end cho biết điểm bắt đầu và kết thúc chương trình và 1 câu lệnh in ra màn hình.