Số tự nhiên nhỏ nhất

Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Nhưng số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số, số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số… số tự nhiên lớn nhất là số nào?

Dưới đây là tổng hợp kiến thức về số tự nhiên dành cho học sinh tiểu học:

 1. Số tự nhiên nhỏ nhất là 0. Số 0 là số nguyên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
 2. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Lấy một số tự nhiên cộng với 1 ta được số liền sau.
 3. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.
 4. Giữa hai số tự nhiên liên tiếp không có số tự nhiên nào.
 5. Với 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta viết được tất cả các số tự nhiên.
 6. Số nhỏ nhất có 1 chữ số là 0, số lớn nhất có 1 chữ số là 9.

Có bao nhiêu số có 1 chữ số? Có 9 – 0 + 1 = 10 (số)

 1. Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10, số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Có bao nhiêu số có 2 chữ số? Có 99 – 10 + 1 = 90 (số)

 1. Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100, số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Có bao nhiêu số có 3 chữ số? Có 999 – 100 + 1 = 900 (số)

Từ số 5 đến số 27 có bao nhiêu số? Có 27 – 5 + 1 = 23 (số)

Danh sách cán bộ, giáo viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 31. Ban giám hiệu từ số 1 đến 4, giáo viên từ 5 đến 27, nhân viên từ 28 đến 31. Hỏi có bao nhiêu giáo viên?

 1. Thêm 1 chữ số 0 vào bên phải của một số, ta đã gấp số đó lên 10 lần.

Thí dụ: thêm 0 vào số 12 ta được số 120

120 = 12 x 10.

 1. Thêm 2 chữ số 0 vào bên phải một số, ta đã gấp số đó lên 100 lần; thêm chữ số 0 vào bên phải một số, ta đã gấp số đó lên 1000 lần.
 2. Thêm 1 chữ số vào bên phải của một số, ta đã gấp số đó lên 10 lần và đơn vị bằng chữ số viết thêm .

Thí dụ: Thêm 2 vào số 12 ta được số 122

122= 12 x 10 + 2

 1. Thêm chữ số 1 vào bên trái một số có 2 chữ số, ta đã thêm số đó 100 đơn vị

Thí dụ: Thêm 1 vào số 23 ta được số 123

123 = 23 + 100

(Thêm 1 vào bên trái một số có 3 chữ số, ta đã thêm số đó 1000 đơn vị; Thêm 1 vào bên trái một số có 4 chữ số, ta đã thêm số đó 10000 đơn vị)

(Thêm 2 vào bên trái một số có 3 chữ số, ta đã thêm số đó 2000 đơn vị; Thêm 2 vào bên trái một số có 4 chữ số, ta đã thêm số đó 10000 đơn vị).