Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải năm 2023

Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải

Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải (Hình từ internet)

Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải năm 2023

Cụ thể, Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải/rẽ trái với từng loại phương tiện như sau:

– Đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô:

Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải/rẽ trái là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

– Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải/rẽ trái là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

– Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng:

Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải/rẽ trái là 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Thế nào là lỗi cấm rẽ phải?

Hiện hành, tại điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về lỗi vi phạm cấm rẽ phải/rẽ trái như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi điểm k khoản 3 Điều 5 như sau:

“k) Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển;”;

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 6 như sau:

“a) Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển;”;

5. Sửa đổi điểm g khoản 4 Điều 7 như sau:

“g) Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển;”.