Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Quy mô của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ dựa trên lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng

Số lao động tham gia BHXH bình quân

Không quá 10 người

Không quá 100 người

Không quá 200 người

Tổng doanh thu của năm

Hoặc

Tổng nguồn vốn

Không quá 03 tỷ đồng

Không quá 03 tỷ đồng

Không quá 50 tỷ đồng

Không quá 20 tỷ đồng

Không quá 200 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

Thương mại, dịch vụ

Số lao động tham gia BHXH bình quân

Không quá 10 người

Không quá 50 người

Không quá 100 người

Tổng doanh thu của năm

Hoặc

Tổng nguồn vốn

Không quá 20 tỷ đồng

Không quá 03 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

Không quá 50 tỷ đồng

Không quá 300 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:

1. Số lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số lao động tham gia BHXH của năm : số tháng trong năm

Và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

Tổng số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia BHXH trong năm.

Số tháng trong năm là 12, đối với doanh nghiệp đã hoạt động trọn năm.

Trường hợp, doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXHcủa các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

2. Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Tổng nguồn vốn là tổng số vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm thì tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Dựa vào các tiêu chí trên, doanh nghiệp tự xác định và kê khai quy mô doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa để được hưởng những ưu đãi và hỗ trợ mà pháp luật dành cho các loại hình doanh nghiệp này. Việc kê khai được thực hiện theo Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Mẫu tại Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP).