Mức lương tối thiểu vùng Thái Nguyên vào năm nay là bao nhiêu?

1.Mức lương tối thiểu vùng để làm việc tại Thái Nguyên là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất tại Thái Nguyên được cập nhật tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Lương tối thiểu

 1. Mức lương tối thiểu tháng, tiền lương tối thiểu giờ của người lao động làm việc cho người sử dụng lao động phân theo vùng như sau:
 1. Danh mục các địa phương thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III và khu vực IV được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Tham khảo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các khu vực của tỉnh Thái Nguyên được quy định như sau:
 2. Vùng II, bao gồm các khu vực sau:

– Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên;

 1. Khu vực III, gồm các khu vực sau:

– Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên;

 1. Khu vực IV, bao gồm các khu vực còn lại. Như vậy, căn cứ quy định trên thì người lao động thuộc đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại Thái Nguyên sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại từng địa bàn cụ thể như sau:

– Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên: 4.160.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/giờ.

– Huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên: 3.640.000 đồng/tháng hoặc 17.500 đồng/giờ. – Huyện Võ Nhai, Định Hóa: 3.250.000 đồng/tháng hoặc 15.600 đồng/giờ.

2.Nếu công ty trả lương thấp hơn cho người lao động Thái Nguyên thì sẽ xử lý như thế nào?

Mức lương tối thiểu vùng tại Thái Nguyên là cơ sở bảo đảm các quyền và đời sống cơ bản của người lao động, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững tại đây. Trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng có thể khiến người lao động sống trong điều kiện khó khăn, dẫn đến nhiều thay đổi trong nền kinh tế – xã hội.

Để tránh tình trạng này, pháp luật đã quy định việc công ty trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng là hành vi vi phạm tiền lương và sẽ bị xử lý như sau:

Theo Khoản 3 và Khoản 5 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP có quy định về mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu như sau:

Vi phạm quy định về tiền lương

 1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:
 2. a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
 3. b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
 4. c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên. …
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả
 6. a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP mức xử lý hành chính này là mức phạt đối với người sử dụng lao động là cá nhân, đối với công ty (tổ chức) mức phạt tiền sẽ gấp 02 lần.

Như vậy, nếu công ty tại Thái Nguyên trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại Vĩnh Phúc sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng và áp dụng biện pháp buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm.