Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về?

Câu hỏi:

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về?

A.Tư liệu sản xuất

B.Tư liệu lao động

C.Cơ cấu kinh tế

D.Đối tượng lao động

Đáp án đúng A.

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về Tư liệu sản xuất, kinh tế nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước, các tài sản thuộc sở hữu nhà nước có thể đưa vào sản xuất kinh doanh.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Các thành phần kinh tế ở nước ta:

– Kinh tế nhà nước

+ Hình thức sở hữu nhà nước.kin

+ Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; quỹ dự trữ quốc gia; quỹ bảo hiểm nhà nước; các tài sản thuộc sở hữu nhà nước có thể đưa vào sản xuất kinh doanh

+ Giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, lĩnh vực then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

– Kinh tế tập thể

+ Hình thức sở hữu tập thể.

+ Bao gồm: Nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà hợp tác xã là nòng cốt.

+ Xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp đỡ của Nhà nước.

Kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước hợp thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

– Kinh tế tư nhân

+ Hình thức sở hữu tư nhân.

+ Bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ (được nhà nước khuyến khích phát triển); kinh tế tư bản tư nhân (cần được khuyến khích phát triển trong những ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm).

– Kinh tế tư bản Nhà nước

+ Hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản tư nhân hoặc tư bản nước ngoài.

+ Các hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,…

– Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+ Hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.

+ Quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, công nghệ cao, đa dạng về đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

+ Phát triển theo hướng sản xuất, kinh doanh để xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng- xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm việc làm.