Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì A. tần số sóng không đổi, vận tốc

Xem thêm các bài tập thường gặp môn Vật Lí hay, chọn lọc khác:

Bài 1: Để truyền công suất P = 40 kW từ nơi có điện áp U1 = 2000 V, người ta dùng dây dẫn bằng đồng. Biết điện áp cuối đường dây U2 = 1800 V. Điện trở của dây là…

Bài 2: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2=t1+0,3s (đường nét liền). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên dây là…

Bài 3: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây Sai?…

Bài 4: Hai điểm M, N cùng nằm trêm một phương truyền sóng cách nhau λ3. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là uM=+3cm thì li độ dao động tại N là uN=−3cm. Biên độ sóng bằng…

Bài 5: Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào…

Bài 6: Máy biến áp là thiết bị..

Bài 7: Một vật dao động điều hòa có phương trình là x=5cos2πt−π6 cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí có x = 3 cm là…

Bài 8: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm…

Bài 9: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?…

Bài 10: Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng chiều dài. Khối lượng của hai hòn bi là khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với cùng biên độ. Thì con lắc nào tắt nhanh hơn?…

Bài 11: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào….

Bài 12: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng?…

Trong sóng dừng không có sự truyền pha, không truyền năng lượng…..

Bài 13: Cảm giác về âm phụ thuộc vào….

Bài 14: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = 2cos40πt và u = 2cos(40πt + π) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:…

Bài 15: Chọn phát biểu sai về dao động duy trì…..

Bài 16: Khi một điện trở R được nối vào nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r. Để công suất trên R đạt cực đại thì giá trị của nó bằng:…

Bài 17: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì…

Bài 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?…

Bài 19: Một ô tô khởi hành lúc 7 giờ. Nếu chọn mốc thời gian là 5 giờ thì thời điểm ban đầu là…

Bài 20: Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình uA=uB=4cos40πt cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ sóng coi như không đổi. Tại điểm M trên bề mặt chất lỏng với AM−BM=103 cm, phần tử chất lỏng có tốc độ dao động cực đại bằng:…

Bài 21: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì:…

Bài 22: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào…

Bài 23: Sóng cơ lan truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình là u = 4cos(20πt – 0,4πx) mm; x tính bằng xentimét, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là…

Bài 24: Một sóng cơ có bước sóng λ, tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N, cách M một đoạn 7λ /3. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng 2πfa, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng…

Bài 25: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng 300 m/s ≤ v ≤ 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?….