Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ?

Câu hỏi:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ?

A. Các Proton

B. Các notron

C. Các nuclon

D. Cac electron

Đáp án đúng C.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclon, các nuclon bao gồm các hạt proton và notron, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, nguyên tử gồm hạt mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm, trong mỗi nguyên tử, số proton bằng số electron.

Giải thích vì sao chọn đáp án C là đúng:

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

Từ các kết quả thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron. Electron ký hiệu là e, mang điện tích âm (-), có kích thước rất nhỏ cỡ 10-8cm.

Trong đó:

+ Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron

+ Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân.

Như vậy, nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron

– Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử. P = E

– Kích thước nguyên tử: các nguyên tử có kích thước khoảng 10-10 m= 0,1nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có bán kính khoảng 0,053nm.

– Kích thước hạt nhân: nhỏ hơn các hạt nhân đều có kích thước khoảng 10-14m = 10-5 nm.

– Kích thước của electron và proton: nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước

– Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của một nguyên tử đồng vị 12C =1,67.10-27 kg = 1,67.10-24 g

– Đơn vị điện tích nguyên tố: 1đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19 C

– Trong nguyên tử các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

– Số lớp electron của nguyên tử:

H2: 1 (1e) => 1e ngoài cùng

O2: 8 (1e) => 6e ngoài cùng

Na: 3 (1e) => 1e ngoài cùng

Số electon tối đa ở một lớp là 2e, ở lớp thứ 2 là 8e

Chính nhờ electron mà nguyên tử có khả năng liên kết được với nhau.