Doanh nghiệp mới thành lập thì năm đầu tiên có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì năm đầu tiên có phải đóng thuế không? Kỳ đóng thuế được xác định như thế nào? Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận thì có phải đóng thuế không?

1. Đóng thuế TNDN của doanh nghiệp mới thành lập

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 như sau:

– Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

+ Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

+ Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

– Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

+ Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;

+ Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;

+ Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Căn cứ tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 về thuế suất thuế TNDN như sau:

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ một số trường hợp theo quy định và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

=> Theo đó, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng có thu nhập chịu thuế thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 20% hoặc thuế suất từ 32% đến 50% đối với các trường hợp theo quy định.

2. Kinh doanh không có lợi nhuận thì có phải đóng thuế?

Phương pháp tính thuế TNDN được quy định tại Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất TNDN

Thu nhập tính thuế TNDN được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển

Thu nhập chịu thuế TNDN được quy định tại Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Doanh thu được xác định theo quy định tại Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Chi phí được trừ được xác định theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Các khoản thu nhập khác được xác định theo Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

=> Theo đó, để xác định doanh nghiệp có phải đóng thuế TNDN hay không thì phải xác định theo công thức như trên. Trường hợp thu nhập tính thuế của doanh nghiệp là âm thì doanh nghiệp không phải đóng thuế TNDN.

Như vậy, quy định pháp luật không hạn chế doanh nghiệp mới thành lập năm đầu tiên thì không phải đóng thuế mà khi có phát sinh thu nhập chịu thuế thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Trường hợp kinh doanh không có lợi nhuận dẫn đến thu nhập tính thuế của doanh nghiệp âm thì doanh nghiệp không phải đóng thuế TNDN.