để định dạng trang ta cần thực hiện lệnh

Câu hỏi:

Để định dạng trang ta cần thực hiện lệnh?

A. File → Page Setup…

B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup…

D. Format → Page Setup…

Đáp án đúng A.

Để định dạng trang ta cần thực hiện lệnh File → Page Setup… để mở hộp thoại Page Setup và chọn hướng giấy, kích thước, lề… định dạng trang là việc xác định các thuộc tính kích thước các lề, kích thước giấy, hướng giấy.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

1/ Định dạng kí tự

Các bước định dạng kí tự:

– B1: Chọn phần văn bản muốn định dạng

– B2: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.

Cách định dạng các thuộc tính: chọn Format → Font để mở hộp thoại Font

2/ Định dạng đoạn văn bản

Các bước định dạng đoạn văn bản:

– B1: xác định đoạn văn bản cần định dạng

– B2: thực hiện định dạng

Các cách xác định đoạn văn cần định dạng

– Cách 1: Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

– Cách 2: Đánh dấu một phần đoạn văn bản;

– Cách 3: Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.

Cách thực hiện định dạng: Sử dụng lệnh Format → Paragraph để mở hộp thoại Paragraph

3/ Định dạng trang

– Là việc xác định 2 thuộc tính:

+ Kích thước các lề

+ Kích thước giấy

– Thưc hiện: chọn File → Page Setup để mở hộp thoại Page Setup

Như vậy, để định dạng trang ta cần thực hiện lệnh File → Page Setup… để mở hộp thoại Page Setup và chọn hướng giấy, kích thước, lề…

Mọi người cùng hỏi:

Câu hỏi 1: Làm thế nào để in đậm một phần văn bản trong định dạng trang?

Trả lời: Để in đậm một phần văn bản, bạn có thể sử dụng thẻ hoặc thẻ . Ví dụ: Đây là văn bản in đậm hoặc Đây là văn bản in đậm.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để làm nghiêng một phần văn bản trong định dạng trang?

Trả lời: Để làm nghiêng một phần văn bản, bạn có thể sử dụng thẻ hoặc thẻ . Ví dụ: Đây là văn bản nghiêng hoặc Đây là văn bản nghiêng.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để tạo danh sách có thứ tự trong định dạng trang?

Trả lời: Để tạo danh sách có thứ tự, bạn có thể sử dụng thẻ và các thẻ

bên trong thẻ . Ví dụ:

Câu hỏi 4: Làm thế nào để tạo danh sách không có thứ tự trong định dạng trang?

Trả lời: Để tạo danh sách không có thứ tự, bạn có thể sử dụng thẻ và các thẻ

bên trong thẻ . Ví dụ: