Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?

Quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định bao gồm các quyền cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, các quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân. Liên quan đến vấn đề này nhiều người đặt câu hỏi: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?

Câu hỏi: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

B. Quyền tự do kinh doanh.

C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Đáp án đúng là đáp án B.

Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng là nói đến quyền tự do kinh doanh.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Căn cứ theo điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Cùng với đó Điều 7 Luật doanh nghiệp quy định về các quyền của doanh nghiệp bao gồm:

+ Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

+ Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

+ Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

+ Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

+ Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

+ Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

+ Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

+ Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

+ Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

+ Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền tự do kinh doanh.

cong dan co quyen lua chon hinh thuc to chuc quy mo mat hang noi den quyen nao 1

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình là đáp án sai. Bởi vì lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng là hoạt động liên quan đến kinh doanh, quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình đề cập đến quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

+ Phương án C: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín là đáp án sai. Bởi vì lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng là hoạt động liên quan đến kinh doanh, còn quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín liên quan đến việc bảo mật các thông tin, thư tín, điện thoại, điện tín.

+ Phương án D: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền bình đẳng giữa nam và nữ là đáp án sai, bởi vì lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng là hoạt động liên quan đến kinh doanh, còn bình đẳng giữa nam và nữ là đề cập đến bình đăng giới và những quyền và lợi ích của nam giới và nữ giới.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến Quyền tự do kinh doanh.