Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

– GV đặt câu hỏi:- Công dân là gì? – Công dân là gì?

– Căn cứ vào đâu để xác định công dân của mộtnước? nước?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

– Học sinh suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả

– Công dân là người dân của một nước.

– Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề.

Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước. Vậy dựa vào đâu để xác định được công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta tìm hiểu phần 2: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

I. Khám phá1. Khái niệm 1. Khái niệm

– Công dân là người dân của một nước.

– Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung:

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Mục tiêu:

– HS nắm được các căn cứ để xác định công dân nước CHXHCN Việt Nam. – Rèn kỹ năng phân tích thông tin.

b. Nội dung:

– GV giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu thông tin, tình huống.

**************************************** {|{ ***********************************

Gi¸o viªn :… KÕ ho¹ch bµi d¹y Gi¸o dôc c«ng d©n 6

c«ng d©n 6

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

1. Hương, Lan và Nam đều là công dân Việt Nam căn cứ vào yếu tố các bạn có quốc tịch Việt Nam.

2. Toàn sinh ra ở Nga nhưng vẫn là công dân Việt Nam vì cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam.

3. Ly có bố mang quốc tịch Hàn Quốc nhưng là Ly công dân Việt Nam vì bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam. Ly là công dân Việt Nam.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: