Các thành phần của ngôn ngữ lập trình bạn cần biết

2.1 Khái niệm về tên

Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên theo quy tắc của những ngôn ngữ lập trình nên học và từng chương trình dịch cụ thể.

 • Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá 127 kí tự bao gồm chữ số , chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
 • Trong chương trình dịch Free Pascal, tên có thể có độ dài tới 255 kí tự

Ngôn ngữ pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường trong tên. Một số ngôn ngữ lập trình khác (ví dụ C++) phân biệt chữ hoa, chữ thường.Tên không bắt đầu bằng chữ số, không chứa dấu cách, không chứa kí tự đặt biệt. Nhiều ngôn ngữ lập trình trong các khóa học lập trình, trong đó có pascal, phân biệt ba loại tên: tên dành riêng, tên chuẩn, tên cho người lập trình đặt.

 • Tên dành riêng là những tên được ngôn ngữ lập trình quy định với ý nghĩa xác định. Mà người lập trình không thể dùng với ý nghĩa khác. Tên dành riêng còn được gọi là từ khóa.
  • Ví dụ một số từ khóa:
  • Trong ngôn ngữ Pascal: program, var, uses, Begin, End…
  • Trong ngôn ngữ C++: main, include, while, void…
 • Tên chuẩn là những tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa nào đó trong các thư viện của NNLT, tuy nhiên người lập trình có thể sử dụng với ý nghĩa khác. Tên dành riêng còn được gọi là từ khóa.
  • Ví dụ một số tên chuẩn:
  • Trong ngôn ngữ Pascal: Real, lnteger, Sin , Cos, Char…
  • Trong ngôn ngữ C++: cin, cout, getchar…
 • Tên do người lập trình tự đặt được xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và không được trùng với tên dành riêng. Các tên trong chương trình không được trùng nhau.

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất

2.2 Khái niệm về hằng

Hằng là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiên chương trình

Các ngôn ngữ lập trình thường có:

 • Hằng số học : số nguyên hoặc số thực
 • Hằng xâu: là chuổi kí tự đặt trong cặp dấu nháy đơn “hoặc cặp dấu nháy kép tùy theo NNLT“’’. Trong pascal hằng đặt trong cặp nháy đơn.
 • Hằng logic: là các giá trị đúng hoặc sai.

>>> Top 3 ngôn ngữ lập trình cho người mới học tốt nhất hiện nay

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất

2.3 Khái niệm về biến

Biến là đại lượng được đặt tên , giá trị có thể thay đổi được trong chương trình

 • Các NNLT có nhiều loại biến khác nhau
 • Biến phải khai báo trước khi sử dụng.

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất 1

2.4 Khái niệm về chú thích

Chú thích giúp cho người đọc chương trình nhận biết ý nghĩa của chương trình đó dễ dàng hơn, chú thích không ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn và được chương trình đích bỏ qua. Trong pascal đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu {và} hoặc (*và*).