Anilin và phenol đều có phản ứng với?

Câu hỏi:

Anilin và phenol đều có phản ứng với?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaCl.

C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch Br2.

Đáp án đúng D.

Anilin và phenol đều có phản ứng với Br2, cụ thể trong các phản ứng (1) C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr, (2) C6H5OH + 3 Br2 -> C6H2Br3OH + 3HBr.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

1/ Anilin phản ứng với Br2.

Anilin công thức hóa học là C6H5NH2. Phản ứng C6H5NH2 + Br2 hay C6H5NH2 ra C6H3Br3NH2 thuộc loại phản ứng thế ở nhân thơm đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất.

Phản ứng hóa học: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

Điều kiện phản ứng: Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

Cách thực hiện phản ứng: Nhỏ vài giọt Br2 vào ống nghiệm đựng 1 ml anilin.

Hiện tượng nhận biết phản ứng: Xuất hiện kêt tủa trắng.

Phản ứng này dùng để nhận biết anilin.

2/ Phenol phản ứng với Br2.

Phenol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen. Công thức hóa học của Phenol là C6H5OH. Đây được xem là một hợp chất hữu cơ thơm độc hại, cấm dùng trong thực phẩm và dễ làm bỏng da khi tiếp xúc.

Khi cho phenol phản ứng với Br2, dung dịch Br2 sẽ bị mất màu nâu đỏ và dần xuất hiện kết tủa trắng, chính là 2,4,6 – tribromphenol.

Phương trình phản ứng Phenol Br2:

C6H5OH + 3 Br2 -> C6H2Br3OH + 3HBr

Điều kiện phản ứng: Không có

Hiện tượng nhận biết phản ứng: Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu, dần xuất hiện kết tủa trắng.

Trong trường hợp phenol tác dụng với dung dịch Br2 dư thì kết tủa trắng sẽ dần chuyển sang màu vàng.

Như vậy, anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch Br2 => Đáp án đúng D.

Các dung dịch còn lại: HCl có anilin phản ứng, NaCl không có chất nào phản ứng, NaOH có phenol phản ứng.