KHSO4 là chất điện li mạnh hay yếu

KHSO4 là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải đáp thắc mắc về chất điện li KHSO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó biết cách viết phương trình điện li KHSO4. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu dưới đây.

– KHSO4 là 1 muối axit của ion trung tính K+ và ion HSO4­- vẫn còn khả năng phân li ra ion H+.

=> muối KHSO4­ có tính axit mạnh tương đương với axit HCl loãng và H2SO4 loãng.

1. KHSO4 là chất điện li mạnh hay yếu

KHSO4 là chất điện li mạnh

KHSO4 là muối axit

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ……

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,……

Hầu hết các muối như: NaCl, Na2SO4, NaHSO4, CH3COONa, NaH2PO4, ….

2. Viết phương trình điện li KHSO4

3. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Fe(NO3)2, H3PO4, Ba(NO3)2.

B. BaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, KCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, CuCl2

Câu 2. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2,CH3COOH

B. FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2

C. NaH2PO4,HNO3,HClO, Fe2(SO4)3,H2S

D. NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Câu 3. Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Câu 4. Những kết luận nào đúng theo thuyết Arenius:

1) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô là một axit

2) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ

3) Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit

4) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH- trong nước là một bazơ

A. 1,2

B. 3, 4

C. 1, 3

D. 2, 4

Câu 5. Cho các hiđroxit sau: Mg(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Cr(OH)2. Số hiđroxit có tính lưỡng tính là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KHSO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.